Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Informace o zápisovém lístku

Po oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání potvrdit úmysl uchazeče (Vašeho dítěte) stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na uchazeče o denní formu studia.

Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží pouze jeden zápisový lístek.
Zápisový lístek je platný pouze pro školní rok, ve kterém se uchazeč má stát žákem střední školy (2020/2021).

Postup při odevzdávání zápisového lístku:
- svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.
To neplatí v případech kdy:
-    uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na střední škole, kde byl přijat na základě kladného odvolání;
-    uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání na „klasické“ střední škole (nevztahuje se na ně § 62 nebo § 88 školského zákona).

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.


V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti škola, který jej vydala, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce, že původní zápisový lístek uchazeč neuplatnil ani neuplatní ve střední škole - součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je i podpis nezletilého uchazeče.

Vzor žádosti o vydání náhradního zápisového lístku