Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

INFORMACE KE VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

Kde žáci získají přihlášku k přijetí na SŠ?
Formulář přihlášky poskytne základní škola, ZŠ přihlášky nezasílá!
- obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a základní škola na obou vyhotoveních potvrdí opis klasifikace z vysvědčení,
- po případném doplnění lékařského posudku odevzdá uchazeč kompletní přihlášku (včetně všech náležitostí) příslušné střední škole, resp. do obou zvolených středních škol, do každé z nich po jednom vyhotovení,
- v případě, že se uchazeč hlásí ve stejné škole do dvou různých oborů (případně do různých zaměření školního vzdělávacího programu), musí i v tomto případě podat dvě přihlášky,
- uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce přiloží doporučení školského poradenského zařízení, předkládání doporučení ŠPZ, a tím žádosti na úpravu podmínek přijímacího řízení, je na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci (nepředkládá se povinně).
Ověřte si, jaké podmínky daná střední škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání stanovila (viz. termín pro zveřejnění kritérií a počtu přijímaných).

Dokdy a komu je třeba odevzdat přihlášku k přijetí na SŠ?
Zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2020.

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy ve dvou termínech jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury a Matematiky.
Termíny přijímacích zkoušek:
14. 4. 2020 pro žáky 9. tříd (žáci je konají na SŠ, kterou na přihlášce uvedli jako první)
15. 4. 2020 pro žáky 9. tříd (žáci je konají na SŠ, kterou na přihlášce uvedli jako druhou)

Termíny jednotné přijímací zkoušky se nevztahují na obory
- vzdělání se závěrečnou zkouškou,
- obory vzdělání s výučním listem,
- obory zkráceného studia,      

                  kde lze konat přijímací zkoušku v období od 22. dubna do 30. dubna.

Kritéria pro přijetí zveřejní ředitelé SŠ na webových stránkách školy nejpozději
do 31. ledna 2020.

Náhradní termíny:
Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky, školní přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu. (Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 13. a 14. května 2020).


Zákonní zástupci žáků vyzvednou jeden Zápisový lístek, který je evidován.
 
Po odevzdání přihlášek
Zákonný zástupce se seznámí s rozhodnutím o přijetí – na stránkách SŠ.

Žák je přijat – do 10 dnů je třeba dodat Zápisový lístek na SŠ (nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče).
Žák není přijat - nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.  Rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poště, pak je považováno za doručené.
Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (nejlépe osobně).

V obou případech přijetí i nepřijetí přijde Vaše dítě informovat výchovnou poradkyni.
Nástup do střední školy žákem střední školy se uchazeč stává prvního dne školního roku, pro který byl přijat do oboru vzdělání a pro který předložil škole zápisový lístek.

V případě nejasnosti, doplnění informace si domluvte telefonicky nebo mailem schůzku.

Děkuji za spolupráci a přeji Vám a Vašim dětem jejich úspěšné přijetí na SŠ.

Odkaz na internetové stránky https://www.msk.cz/cz/skolstvi/prijimaci-rizeni-40530/-42269#p1
(termíny: příloha č. 1)