Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Výchovná a kariérová poradkyně

Mgr. Jana Švédová

Konzultační hodiny: Pondělí 13:30 – 15:30

Konzultace mimo uvedený čas po předešlé domluvě.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 730 585 956

 

- spolupráce se školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, školním psychologem a s pedagogickými pracovníky školy

- poskytnutí individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům

- řešení problémových situací ve škole a problémů spojených se školní docházkou

- zajištění poradenské činnosti pro volbu povolání – kariérové (spolupráce se středními školami, Úřadem práce, přijímací řízení apod.)

- spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie)

- spolupráce při diagnostice speciálně vzdělávacích potřeb žáků

- spolupráce s dalšími organizacemi (PPP, SPC, SVP, ÚP aj.)

 

Informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na středních školách a v konzervatořích

- ustanovení § 59 - § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 

- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

 

Informace o zápisovém lístku

Po oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání potvrdit úmysl uchazeče (Vašeho dítěte) stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na uchazeče o denní formu studia.

Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží pouze jeden zápisový lístek.
Zápisový lístek je platný pouze pro školní rok, ve kterém se uchazeč má stát žákem střední školy (2020/2021).

Postup při odevzdávání zápisového lístku:
- svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.
To neplatí v případech kdy:
-    uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na střední škole, kde byl přijat na základě kladného odvolání;
-    uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání na „klasické“ střední škole (nevztahuje se na ně § 62 nebo § 88 školského zákona).

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.


V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti škola, který jej vydala, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce, že původní zápisový lístek uchazeč neuplatnil ani neuplatní ve střední škole - součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je i podpis nezletilého uchazeče.

Vzor žádosti o vydání náhradního zápisového lístku

Přehled termínů přijímacích zkoušek

od 12. dubna do 28. dubna 2020
Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. dubna do 30. dubna 2020
Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

14. dubna 2020
1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle ustanovení § 60c odst. 1 školského zákona).

15. dubna 2020
2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle ustanovení § 60c odst. 1 školského zákona.

16. dubna 2020
1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle ustanovení § 60c odst. 1 školského zákona).

17. dubna 2020
2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle ustanovení § 60c odst. 1 školského zákona).

13. května 2020    1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.
14. května 2020    2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

https://www.msk.cz/cz/skolstvi/prijimaci-rizeni-40530/-42269#p1

Zveřejnění výsledků přijímací zkoušky:
Obory středního vzdělávání: do 28. dubna 2020 poskytnutí výsledků jednotné zkoušky školám od CZVV, do 30. dubna 2020 zveřejnění celkových výsledků ředitelem školy.
Obory středního vzdělávání s výučím listem: od 22. dubna do 30. dubna 2020.

 

INFORMACE KE VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

Kde žáci získají přihlášku k přijetí na SŠ?
Formulář přihlášky poskytne základní škola, ZŠ přihlášky nezasílá!
- obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a základní škola na obou vyhotoveních potvrdí opis klasifikace z vysvědčení,
- po případném doplnění lékařského posudku odevzdá uchazeč kompletní přihlášku (včetně všech náležitostí) příslušné střední škole, resp. do obou zvolených středních škol, do každé z nich po jednom vyhotovení,
- v případě, že se uchazeč hlásí ve stejné škole do dvou různých oborů (případně do různých zaměření školního vzdělávacího programu), musí i v tomto případě podat dvě přihlášky,
- uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce přiloží doporučení školského poradenského zařízení, předkládání doporučení ŠPZ, a tím žádosti na úpravu podmínek přijímacího řízení, je na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci (nepředkládá se povinně).
Ověřte si, jaké podmínky daná střední škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání stanovila (viz. termín pro zveřejnění kritérií a počtu přijímaných).

Dokdy a komu je třeba odevzdat přihlášku k přijetí na SŠ?
Zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2020.

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy ve dvou termínech jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury a Matematiky.
Termíny přijímacích zkoušek:
14. 4. 2020 pro žáky 9. tříd (žáci je konají na SŠ, kterou na přihlášce uvedli jako první)
15. 4. 2020 pro žáky 9. tříd (žáci je konají na SŠ, kterou na přihlášce uvedli jako druhou)

Termíny jednotné přijímací zkoušky se nevztahují na obory
- vzdělání se závěrečnou zkouškou,
- obory vzdělání s výučním listem,
- obory zkráceného studia,      

                  kde lze konat přijímací zkoušku v období od 22. dubna do 30. dubna.

Kritéria pro přijetí zveřejní ředitelé SŠ na webových stránkách školy nejpozději
do 31. ledna 2020.

Náhradní termíny:
Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky, školní přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu. (Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 13. a 14. května 2020).


Zákonní zástupci žáků vyzvednou jeden Zápisový lístek, který je evidován.
 
Po odevzdání přihlášek
Zákonný zástupce se seznámí s rozhodnutím o přijetí – na stránkách SŠ.

Žák je přijat – do 10 dnů je třeba dodat Zápisový lístek na SŠ (nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče).
Žák není přijat - nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.  Rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poště, pak je považováno za doručené.
Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (nejlépe osobně).

V obou případech přijetí i nepřijetí přijde Vaše dítě informovat výchovnou poradkyni.
Nástup do střední školy žákem střední školy se uchazeč stává prvního dne školního roku, pro který byl přijat do oboru vzdělání a pro který předložil škole zápisový lístek.

V případě nejasnosti, doplnění informace si domluvte telefonicky nebo mailem schůzku.

Děkuji za spolupráci a přeji Vám a Vašim dětem jejich úspěšné přijetí na SŠ.

Odkaz na internetové stránky https://www.msk.cz/cz/skolstvi/prijimaci-rizeni-40530/-42269#p1
(termíny: příloha č. 1)

Beseda s pracovnicí ÚP

Ve čtvrtek 17. října se ve škole uskutečnila beseda pro žáky 9. ročníků se zaměstnankyní Informačního a poradenského střediska ÚP Bruntál. Žáci byli seznámeni s problematikou volby povolání, jaké si mají klást otázky pro svou další profesní orientaci, jakou odbornost a znalost zaměstnavatelé požadují od svých zaměstnanců (např. jazykové znalosti, komunikační dovednosti, zodpovědnost, ochotu se učit novým věcem) a o které profese je v současné době na trhu práce v naší oblasti největší zájem. Na závěr se žáci zamýšleli nad svými budoucími plány a výběrem středních škol.                          
Jana Švédová

Artifex 2019

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 se zúčastnil výběr žáků devátých a osmých tříd veletrhu na podporu vzdělávání  ARTIFEX. Tento veletrh je zaměřen na podporu řemesel a zaměstnanosti. Každoročně je organizátorem této akce Úřad práce ČR, pracoviště Bruntál. Své školy prezentovali pedagogové a žáci osmnácti vystavujících středních škol. Žákům předávali informace o oborech školy, podmínkách při studiu a možnosti uplatnění po ukončení studia. Každý při vstupu do sálů Společenského domu v Bruntále obdržel přehlednou brožuru, kterou může využít při svém rozhodování kam dále směřovat.

Besada o vojenském školství

Číst dál: Besada o vojenském školství