Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Školní  poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. V naší škole je úplné poradenské pracoviště.

• výchovný-kariérní poradce Mgr. Jana Švédová
• školní metodik prevence Mgr. et Mgr. Hana Vlčková, tel. 774 406 705
• školní psycholog Mgr. Markéta Kremplová
• školní speciální pedagog Mgr. Lenka Smělíková

 Konzultační hodiny speciálního pedagoga:
                                          Pondělí  7.15 - 8.45    13.15 - 15.00
                                          Úterý      7.15 - 8.45    13.15 - 15.00
                                          Pátek    10.00 - 10.45
           
Budova A, první patro, kabinet č. 27

Školní poradenské  pracoviště naplňuje především tyto cíle:

  • prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů

  • kariérové poradenství

  • integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

  • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole

  • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování

  • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

  • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů

  • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči

  • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce