Výchovný poradce koordinuje činnosti související se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (SVP). Spolupracuje na řešení výukových a výchovných problémů. Zprostředkovává zejména informace spojené s volbou povolání a podáváním přihlášek na střední školy.
védová výchovný poradce.png
Mgr. Jana Švédová
svedova@zs4krnov.cz
tel.:730 585 956

Konzultační hodiny: úterý 14:00-15:30

Konzultace mimo uvedený čas po předešlé domluvě.

  • spolupráce se školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, školním psychologem a s pedagogickými pracovníky školy
  • poskytnutí individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům
  • řešení problémových situací ve škole a problémů spojených se školní docházkou
  • zajištění poradenské činnosti pro volbu povolání – kariérové poradenství (spolupráce se středními školami, Úřadem práce, přijímací řízení apod.)
  • spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie)
  • spolupráce při diagnostice speciálně vzdělávacích potřeb žáků
  • spolupráce s dalšími organizacemi (PPP, SPC, SVP, ÚP aj.)

Kde žáci získají přihlášku k přijetí na SŠ?
Formulář přihlášky poskytne základní škola, ZŠ přihlášky nezasílá!
- obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a základní škola na obou vyhotoveních potvrdí opis klasifikace z vysvědčení,
- po případném doplnění lékařského posudku odevzdá uchazeč kompletní přihlášku (včetně všech náležitostí) příslušné střední škole, resp. do obou zvolených středních škol, do každé z nich po jednom vyhotovení,
- v případě, že se uchazeč hlásí ve stejné škole do dvou různých oborů (případně do různých zaměření školního vzdělávacího programu), musí i v tomto případě podat dvě přihlášky,
- uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce přiloží doporučení školského poradenského zařízení, předkládání doporučení ŠPZ, a tím žádosti na úpravu podmínek přijímacího řízení, je na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci (nepředkládá se povinně).
Ověřte si, jaké podmínky daná střední škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání stanovila (viz. termín pro zveřejnění kritérií a počtu přijímaných).

Dokdy a komu je třeba odevzdat přihlášku k přijetí na SŠ?
Zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2021.

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy ve dvou termínech jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury a Matematiky.
Termíny přijímacích zkoušek:
12. 4. 2020 pro žáky 9. tříd 
13. 4. 2020 pro žáky 9. tříd 

Termíny jednotné přijímací zkoušky se nevztahují na obory
- vzdělání se závěrečnou zkouškou,
- obory vzdělání s výučním listem,
- obory zkráceného studia.     


Kritéria pro přijetí zveřejní ředitelé SŠ na webových stránkách školy nejpozději
do 31. ledna 2021.

Náhradní termíny:
Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky, školní přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu. (Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 12. a 13. května 2021).


Zákonní zástupci žáků vyzvednou jeden Zápisový lístek, který je evidován.
 
Po odevzdání přihlášek
Zákonný zástupce se seznámí s rozhodnutím o přijetí – na stránkách SŠ.

Žák je přijat – do 10 dnů je třeba dodat Zápisový lístek na SŠ (nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče).
Žák není přijat - nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.  Rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poště, pak je považováno za doručené.
Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (nejlépe osobně).

V obou případech přijetí i nepřijetí přijde Vaše dítě informovat výchovnou poradkyni.
Nástup do střední školy žákem střední školy se uchazeč stává prvního dne školního roku, pro který byl přijat do oboru vzdělání a pro který předložil škole zápisový lístek.

V případě nejasnosti, doplnění informace si domluvte telefonicky nebo mailem schůzku.

Děkuji za spolupráci a přeji Vám a Vašim dětem jejich úspěšné přijetí na SŠ.

Odkaz na internetové stránky Ministerstva školství

 

Ve čtvrtek 17. října se ve škole uskutečnila beseda pro žáky 9. ročníků se zaměstnankyní Informačního a poradenského střediska ÚP Bruntál. Žáci byli seznámeni s problematikou volby povolání, jaké si mají klást otázky pro svou další profesní orientaci, jakou odbornost a znalost zaměstnavatelé požadují od svých zaměstnanců (např. jazykové znalosti, komunikační dovednosti, zodpovědnost, ochotu se učit novým věcem) a o které profese je v současné době na trhu práce v naší oblasti největší zájem. Na závěr se žáci zamýšleli nad svými budoucími plány a výběrem středních škol.                          
Jana Švédová

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 se zúčastnil výběr žáků devátých a osmých tříd veletrhu na podporu vzdělávání  ARTIFEX. Tento veletrh je zaměřen na podporu řemesel a zaměstnanosti. Každoročně je organizátorem této akce Úřad práce ČR, pracoviště Bruntál. Své školy prezentovali pedagogové a žáci osmnácti vystavujících středních škol. Žákům předávali informace o oborech školy, podmínkách při studiu a možnosti uplatnění po ukončení studia. Každý při vstupu do sálů Společenského domu v Bruntále obdržel přehlednou brožuru, kterou může využít při svém rozhodování kam dále směřovat.

Strana 8 z 10

Informace k příjímacímu řízení na střední školy a konzervatoře

- ustanovení § 59 - § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Články Výchovný a kariérový poradce


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776832.jpg