Výchovný poradce koordinuje činnosti související se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (SVP). Spolupracuje na řešení výukových a výchovných problémů. Zprostředkovává zejména informace spojené s volbou povolání a podáváním přihlášek na střední školy.
védová výchovný poradce.png
Mgr. Jana Švédová
svedova@zs4krnov.cz
tel.:730 585 956

Konzultační hodiny: úterý 14:00-15:30

Konzultace mimo uvedený čas po předešlé domluvě.

  • spolupráce se školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, školním psychologem a s pedagogickými pracovníky školy
  • poskytnutí individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům
  • řešení problémových situací ve škole a problémů spojených se školní docházkou
  • zajištění poradenské činnosti pro volbu povolání – kariérové poradenství (spolupráce se středními školami, Úřadem práce, přijímací řízení apod.)
  • spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie)
  • spolupráce při diagnostice speciálně vzdělávacích potřeb žáků
  • spolupráce s dalšími organizacemi (PPP, SPC, SVP, ÚP aj.)

ONLINE Veletrh středních škol Moravskoslezského kraje,

který se uskuteční ve dnech 18. ledna až 4. února 2021.

Bruntál 18. 1. a 27. 1. 2021

vždy od 10 do 18 hodin

na platformě ZOOM - odkaz zde.

Také poradci IPS (za Bruntál – Bc. Jana Ondrášková, DiS. a Markéta Grunerová) budou  připraveny po celou dobu Veletrhu zodpovídat dotazy žáků a jejich rodičů.

 

Termíny online videohovorů dle okresů:

18. 1. a 27. 1. 2021     okres Bruntál

19. 1. a 28. 1.2021      okres Frýdek-Místek

20. 1. a 1. 2. 2021       okres Karviná

21. 1. a 2 .2. 2021       okres Nový Jičín

25. 1. a 3. 2. 20201     okres Opava

26. 1. a 4. 2. 2021       okres Ostrava

 

Online videohovory proběhnou v daných termínech vždy od 10:00 do 8:00 hodin.

Strana 7 z 10

Informace k příjímacímu řízení na střední školy a konzervatoře

- ustanovení § 59 - § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Články Výchovný a kariérový poradce


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776842.jpg