Výchovný poradce koordinuje činnosti související se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (SVP). Spolupracuje na řešení výukových a výchovných problémů. Zprostředkovává zejména informace spojené s volbou povolání a podáváním přihlášek na střední školy.
védová výchovný poradce.png
Mgr. Jana Švédová
svedova@zs4krnov.cz
tel.:730 585 956

Konzultační hodiny: úterý 14:00-15:30

Konzultace mimo uvedený čas po předešlé domluvě.

  • spolupráce se školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, školním psychologem a s pedagogickými pracovníky školy
  • poskytnutí individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům
  • řešení problémových situací ve škole a problémů spojených se školní docházkou
  • zajištění poradenské činnosti pro volbu povolání – kariérové poradenství (spolupráce se středními školami, Úřadem práce, přijímací řízení apod.)
  • spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie)
  • spolupráce při diagnostice speciálně vzdělávacích potřeb žáků
  • spolupráce s dalšími organizacemi (PPP, SPC, SVP, ÚP aj.)

Online beseda Slezské Diakonie

     20. dubna 2022 proběhla online beseda pro zájemce z osmých tříd. Besedou žáky provázeli zaměstnanci Slezské Diakonie. 

     Slezská Diakonie je charitativní organizace, která poskytuje služby v sociálně-zdravotní oblasti. Většina středisek Slezské Diakonie se nachází v Moravskoslezském kraji a spousta z nich je také v Krnově. Jejich služby jsou zaměřené na práci s lidmi s handicapem, s lidmi s duševním onemocněním a práci se seniory. Dále provozují střediska zajišťující potravinovou a materiální pomoc, podporují lidi v tíživých životních situacích a lidi bez domova. Při své práci upřednostňují osobní přístup ke každému člověku, respekt, láskyplné vztahy, odpovědnost a týmovou spolupráci.

Informace k příjímacímu řízení na střední školy a konzervatoře

- ustanovení § 59 - § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776837.jpg