Výchovný poradce koordinuje činnosti související se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (SVP). Spolupracuje na řešení výukových a výchovných problémů. Zprostředkovává zejména informace spojené s volbou povolání a podáváním přihlášek na střední školy.
védová výchovný poradce.png
Mgr. Jana Švédová
svedova@zs4krnov.cz
tel.:730 585 956

Konzultační hodiny: pondělí 13:30–15:30

Konzultace mimo uvedený čas po předešlé domluvě.

  • spolupráce se školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, školním psychologem a s pedagogickými pracovníky školy
  • poskytnutí individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům
  • řešení problémových situací ve škole a problémů spojených se školní docházkou
  • zajištění poradenské činnosti pro volbu povolání – kariérové poradenství (spolupráce se středními školami, Úřadem práce, přijímací řízení apod.)
  • spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie)
  • spolupráce při diagnostice speciálně vzdělávacích potřeb žáků
  • spolupráce s dalšími organizacemi (PPP, SPC, SVP, ÚP aj.)

ONLINE Veletrh středních škol Moravskoslezského kraje

ONLINE Veletrh středních škol Moravskoslezského kraje,

který se uskuteční ve dnech 18. ledna až 4. února 2021.

Bruntál 18. 1. a 27. 1. 2021

vždy od 10 do 18 hodin

na platformě ZOOM - odkaz zde.

Také poradci IPS (za Bruntál – Bc. Jana Ondrášková, DiS. a Markéta Grunerová) budou  připraveny po celou dobu Veletrhu zodpovídat dotazy žáků a jejich rodičů.

 

Termíny online videohovorů dle okresů:

18. 1. a 27. 1. 2021     okres Bruntál

19. 1. a 28. 1.2021      okres Frýdek-Místek

20. 1. a 1. 2. 2021       okres Karviná

21. 1. a 2 .2. 2021       okres Nový Jičín

25. 1. a 3. 2. 20201     okres Opava

26. 1. a 4. 2. 2021       okres Ostrava

 

Online videohovory proběhnou v daných termínech vždy od 10:00 do 8:00 hodin.

Informace k příjímacímu řízení na střední školy a konzervatoře

- ustanovení § 59 - § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776842.jpg