Výchovný poradce koordinuje činnosti související se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (SVP). Spolupracuje na řešení výukových a výchovných problémů. Zprostředkovává zejména informace spojené s volbou povolání a podáváním přihlášek na střední školy.
védová výchovný poradce.png
Mgr. Jana Švédová
svedova@zs4krnov.cz
tel.:730 585 956

Konzultační hodiny: úterý 14:00-15:30

Konzultace mimo uvedený čas po předešlé domluvě.

  • spolupráce se školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, školním psychologem a s pedagogickými pracovníky školy
  • poskytnutí individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům
  • řešení problémových situací ve škole a problémů spojených se školní docházkou
  • zajištění poradenské činnosti pro volbu povolání – kariérové poradenství (spolupráce se středními školami, Úřadem práce, přijímací řízení apod.)
  • spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie)
  • spolupráce při diagnostice speciálně vzdělávacích potřeb žáků
  • spolupráce s dalšími organizacemi (PPP, SPC, SVP, ÚP aj.)

V úterý 27. května žáci osmých tříd navštívili „Trh pracovních příležitostí“ na Středním učilišti stavebním v Opavě.

 Prostřednictvím této akce bylo žákům představeno, v jakém prostředí probíhá odborný výcvik. Mohli si zde vytvořit představu, co je čeká, pokud se rozhodnou pro některé ze stavebních řemesel, případně pro některý

ze dvou maturitních oborů, který se na tomto učilišti vyučuje.

Galerie

6. května žáci 8. ročníků zhlédli, společně s výkladem pana Petra Směji, pekárnu ASPEC v Krnově.
Akce proběhla v rámci spolupráce Kariérového poradenství projektu MSPAKT.
Žáci se seznámili s pracovními pozicemi, s technologickými postupy a výrobou produktů pekárny. 
Zhlédli, jak péct vánočku, rohlíky, chleba a tyčinky. Naučili se jaké mouky a na co pekař používá.
Celou dobu na nás dýchala příjemná atmosféra. Odnášeli jsme si sebou, že pekařské řemeslo nejen voní,
ale také chutná. A krnovská pekárna si zakládá na tom, aby se nevytratila poctivá práce předchozích generací.

     20. dubna 2022 proběhla online beseda pro zájemce z osmých tříd. Besedou žáky provázeli zaměstnanci Slezské Diakonie. 

     Slezská Diakonie je charitativní organizace, která poskytuje služby v sociálně-zdravotní oblasti. Většina středisek Slezské Diakonie se nachází v Moravskoslezském kraji a spousta z nich je také v Krnově. Jejich služby jsou zaměřené na práci s lidmi s handicapem, s lidmi s duševním onemocněním a práci se seniory. Dále provozují střediska zajišťující potravinovou a materiální pomoc, podporují lidi v tíživých životních situacích a lidi bez domova. Při své práci upřednostňují osobní přístup ke každému člověku, respekt, láskyplné vztahy, odpovědnost a týmovou spolupráci.

Strana 1 z 10

Informace k příjímacímu řízení na střední školy a konzervatoře

- ustanovení § 59 - § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Články Výchovný a kariérový poradce


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776821.jpg