Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Ke dni 1.1.2006 byla na základě § 167 zákona č.561/2004 Sb. zřízena školská rada/ŠR/. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli školy a dalším osobám podílet se správě školy.

ŠR zřizuje zřizovatel a ten také jmenuje třetinu členů. Další třetinu tvoří pedagogičtí pracovníci dané školy a třetinu zákonní zástupci nezletilých žáků.
Za zřizovatele jsou jmenováni: Ing. Michal Brunclík, Ludmila Boková, DiS.
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Petra Petrůjová, Mgr. Luboš Váňa
Za rodiče žáků: Ing. Kamil Šmídák, Mgr. Zdeňka Kolářová

Čestným hostem na zasedáních ŠR se pravidelně stává ředitelka školy Mgr. Monika Ondrová.

Ve své činnosti se ŠR řídí § 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., školským řádem a jednacím řádem školské rady. ŠR zasedá nejméně dvakrát ročně. Podle potřeby se schází mimořádně. Funkční období školské rady je 3 roky.

Školská rada:
a) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
b) schvaluje školní řád
c) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
d) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
e) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy