Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Zpřísnění mimořádných opatření

S platností od 18. 9. se pro 2. stupeň základních škol  mimořádným  opatřením  zavádí  povinnost nošení  ochrany  dýchacích  cest  pro  všechny  žáky  a  pracovníky  školy nebo  školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben.  Ochrana  dýchacích  cest  u  žáků,  studentů  a pedagogických  pracovníků  není vyžadována  pro  vzdělávací  aktivity,  jejichž  charakter  neumožňuje  nošení  ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Současnost

ZŠ Žižkova, p.o. v Krnově je úplnou školou pro žáky 1. až 9.ročníku. Jedná se o školu sídlištní, která je umístěna ve vhodném prostředí mimo dopravní ruch. Většina žáků školy bydlí na sídlišti, ostatním žákům je škola snadno dostupná prostřednictvím MHD. Dojíždějí k nám také žáci z okolních obcí, především z Úvalna. Ti využívají dobrého vlakového i autobusového spojení. Kolem školy je dostatek prostoru pro bezpečný pohyb dětí i dostatek zeleně.

 

Škola vzdělává přibližně 500 žáků s průměrným počtem 23 žáků ve třídě. V jednom ročníku jsou dvě nebo tři paralelní třídy.

K výuce má škola k dispozici 30 kmenových tříd. K výuce některých předmětů slouží odborné učebny – 2 učebny pro výuku informatiky, učebny pro výuku fyziky a chemie, 4 učebny cizích jazyků, učebna výtvarné výchovy, 2 studovny, cvičná kuchyň, dílny.

Ke dvěma školním budovám patří velká a malá  tělocvična s kvalitním povrchem, samostatná budova se školní družinou a nově zrekonstruovaný areál školního hřiště. Ke sportovním aktivitám žáků i všech pracovníků školy slouží posilovna se solidním vybavením.
V areálu školy stojí budova školní jídelny, kde se žáci i zaměstnanci mohou stravovat. 
Všichni vyučující mají své kabinety. Společně se scházejí ve sborovnách (pro 1. a 2. stupeň ZŠ), kde mohou využívat kopírku, tiskárnu a pc. Mají k dispozici vlastní notebook a volný přístup k internetu. Na škole je zřízeno školní poradenské pracoviště vybavené odbornou pedagogickou literaturou zaměřenou na prevenci sociálně patologických jevů. 
Škola se snaží zajišťovat dobré podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání žáků a život školy, prostory školy jsou dostatečně velké a prosvětlené. Rekonstrukcí prošly i prostory pro osobní hygienu žáků i učitelů.
Pedagogický sbor tvoří přibližně 40 učitelů, 6 vychovatelek ŠD a 6 asistentů pedagoga, kteří pomáhají při výuce žáků se zdravotním postižením a při práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Na základě projektu na podporu inkluze v krnovských školách u nás pracují 2 školní asistenti.

Aprobovanost učitelů je vysoká (cca 98%) a odpovídá potřebám školního vzdělávacího programu. Na škole pracuje 5 speciálních pedagogů, kteří využívají své specializace v práci se zdravotně oslabenými dětmi a při reedukační péči věnované dětem s vadami řeči a se specifickými poruchami učení. Ve výuce se využívá také další specializace některých vyučujících, např. při realizaci vyučovacího předmětu Psaní na PC.

Pro zkvalitnění a rozšíření poradenských služeb škola zřídila školní poradenské pracoviště. Kariérové poradenství a poradenskou pomoc při volbě povolání zajišťuje výchovný poradce. Preventivní tým ve složení ředitelství školy, výchovný poradce, školní metodik prevence a aktivní zájemci zajišťuje komplexní preventivní působení na děti, rodiče i pedagogický tým (viz Minimální preventivní program školy).  
Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit po dohodě s vyučujícím. Pravidelně se vyučující a rodiče scházejí 3 x ročně na třídních schůzkách. Rodiče jsou informováni o činnosti školy prostřednictvím webových stránek. O prospěchu dětí jsou také informování prostřednictvím internetové žákovské knížky.
Při škole pracuje SRPŠ, jehož základním cílem se vytvářet lepší podmínky pro žáky a podporovat jejich rozvoj ve všech oblastech. Tradiční akcí ve městě se staly večírky pořádané pro rodiče a učitele.V SRPŠ se angažují také rodiče z řad učitelů.

Snimek1
Snimek10
Snimek11
Snimek12
Snimek13
Snimek14
Snimek15
Snimek16
Snimek17
Snimek18
Snimek19
Snimek2
Snimek20
Snimek21
Snimek22
Snimek23
Snimek24
Snimek25
Snimek3
Snimek4
Snimek5
Snimek6
Snimek7
Snimek8
Snimek9
01/25 
start stop bwd fwd