Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Znovuotevření hřiště ZŠ Žižkova pro veřejnost

Od pondělí 4. 5. se otevírá školní hřiště pro veřejnost. Podmínkou je dodržování hygienických pravidel v souladu s mimořádnýni opatřeními a respektování pokynů správce hřiště. Sociální zařízení nebude zpřístupněno. Otevírací doba je v pondělí až pátek 14.00 - 18.00, v sobotu a v neděli 10.00 - 18.00.

Přítomnost žáků druhého stupně ve škole od 8. 6. 2020


V souladu s aktualizací (27. 5.) usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 8. 6. umožněna osobní přítomnost žáků druhého stupně na základních školách.
Na základě doporučení vlády a ministerstva školství bude naše škola vzdělávací aktivity pro žáky druhého stupně v období od 8. června realizovat zejména formou skupinových konzultací.
Důvodem setkání s vyučujícími je objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení navazující na vzdělávání na dálku, případně hodnocení vzdělávání za školní rok 2019/2020. Dále pak socializační aktivity, vyzvednutí osobních potřeb, odevzdání nebo vyzvednutí učebnic a školních pomůcek a předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.
Vzdělávací aktivity budou probíhat v maximálně patnáctičlenných skupinách dle přiloženého plánu. Účast žáků je dobrovolná.

 

Pondělí a čtvrtek:
6.A - ČJ, M, AJ
6.C - ČJ, AJ, M
8.A - ČJ, M, AJ
8.B - M, AJ, ČJ

Úterý a pátek:
6.B - ČJ, M, AJ
7.A - ČJ, AJ, M
7.B - M, AJ, ČJ
7.C - AJ, ČJ, M

Začátek je vždy v 9.00 a ukončení ve 12.00. Účast je nutné dopředu nahlásit třídnímu učiteli prostřednictvím EduPage. Ten si vede záznamy o účasti a v případě, že žák po nahlášení nedorazí, ihned informuje zákonného zástupce.
V režimu konzultací bude druhý stupeň v době od 8. do 19. června. V týdnu od 22. do 26. června třídní učitelé zorganizují třídnické hodiny.
Pro žáky devátých ročníků třídní učitelé zorganizují třídnickou hodinu ve středu 10. 6. (odevzdání učebnic a příprava na rozloučení)


Pobyt žáků ve škole se bude řídit souhrnem provozních opatření vyplývajících z ochrany zdraví žáků a zaměstnanců v období do konce školního roku 2019/2020
Školní jídelna bude stále mimo provoz.
Při prvním vstupu do školy musí být předloženo prohlášení podepsané zákonným zástupcem:
Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Souhrn provozních opatření školy:


Pohyb před školou:
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu v případě, že se nacházejí ve vzdálenosti méně dva metry od sebe, nejedná-li se o členy stejné domácnosti

Vstup do budovy školy:
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Ve třídě:
Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že se dodržuje zásada jeden žák v lavici. Rozmístění lavic bude zachovávat rozestupy min. 1,5 metru (optimálně 2 m) mezi žáky.
V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě
V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min)
Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Pohyb v prostorách školy mimo učebnu:

Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizováno tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
Při přesunech bude vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

Další hygienická opatření:
Toalety budou nad obvyklý rámec vybaveny nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
Úklid a dezinfekce toalet proběhne minimálně jednou denně.
Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce.
Dezinfekční prostředky na ruce budou přidělovány do tříd.
Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
Úklidový personál bude informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, bude prováděno nejméně jednou denně.
Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
Odpadkové koše se budou kontrolovat průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou denně.