Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově

  Cíl projektu 

Dne 1. července 2016 byla zahájena realizace projektu s názvem Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově. Hlavním cílem projektu je podpora kvalitního vzdělávání dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

 

  Stručná informace o projektu

Projekt se zaměřuje na aktivity podporující kvalitní vzdělávání dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které pak budou vyrovnávat jejich vzdělaností rozdíly v hlavním vzdělávacím proudu. Těchto cílů bude dosaženo díky realizaci aktivit na témata daná výzvou - Předškolní vzdělávání a Prevence školního neúspěchu, doplněných o Rozvoj pracovníků ve vzdělávání, prostřednictvím zvyšování jejich klíčových kompetencí v oblasti inkluzívního vzdělávání.

 

 Doba realizace projektu

Projekt bude realizován v období od 1. 7. 2016 - 30. 6. 2019

 

 Číslo projektu

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000170 

 

 Organizace zapojené do realizace projektu

Realizátorem projektu je organizace REINTEGRA. 

Partnery projektu s finanční účastí jsou:

  Město KRNOV

  Mateřská škola Slunečnice, Krnov

  Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2

  Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4

  Základní škola Krnov, Žižkova 3

  Základní škola Krnov, Janáčkovo nám. 17

  Armáda spásy

  EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 

  Slezská diakonie

  Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov

 

           Aktivity projektu

1.Předškolní vzdělávání

V průběhu realizace této klíčové aktivity budou realizovány programy s cílem připravit děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí k začleňování do mateřských škol hlavního vzdělávacího proudu. 

Konkrétní činnosti této aktivity: 

-zajištění provozu předškolního Centra podpůrné péče v SVL pro děti se sociálním znevýhodněním, podpora adaptace dítěte a jeho rodiny v mateřské škole,

-činnosti zaměřené na rozvoj prosocionálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí, 

-vzdělávací aktivity pro rodiče v oblasti rané péče, metodická práce rodičů s jejich dětmi, 

-poradenství rodinám v oblasti vzdělávání dítěte, podpora rodinám při jednání s organizacemi zaměřenými na poskytování vzdělávacích a sociálních služeb,

-spolupráce předškolního Centra s partnerskou mateřskou školou Slunečnice a ostatními mateřskými školami v Krnově v oblasti výměny praktických zkušeností práce s cílovou skupinou,

-pravidelná setkávání účastníků platformy I. pro téma Předškolní vzdělávání.

 

2.Prevence školního neúspěchu

V průběhu této klíčové aktivity budou realizovány programy zaměřené na usnadňování přechodu dětí a žáků mezi jednotlivými stupni vzdělání. 

Konkrétní činnosti této aktivity: 

-činnosti zaměřené na doučování dětí v rodinách a neformálních klubech (doučovací kluby NNO, doučovací klub na internátě SŠ), 

-volnočasové aktivity zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí, gramotnosti a smysluplného využití volného času žáků, 

-činnost tzv. peer tutoringu - starší kamarád/starší žák zajišťuje motivaci a studijní podporu žáka,

-doučovací kluby na školách (4 ZŠ, 1 SŠ),

-podpora žáků prostřednictvím školních asistentů,

-školní poradenská pracoviště personálně zajištěna školním psychologem, speciálním pedagogem a sociálním pedagogem,

-pilotní ověření nové pozice koordinátora inkluze ve škole, 

-spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti inkluzívního vzdělávání,

-podpora rodičů při jednání s pedagogickými pracovníky a se zástupci sociálních služeb,

-workshopy pro rodiče v rozsahu minimálně 1x za školní pololetí po dobu realizace projektu,

-pravidelná setkávání účastníků platformy II. pro téma Prevence školní neúspěšnosti.

 

3.Rozvoj pracovníků ve vzdělávání

Prostřednictvím této aktivity bude zajištěn rozvoj pracovníků ve vzdělávání, konkrétně metodická podpora při práci s heterogenní skupinou.

Konkrétní činnosti této aktivity:

-zajištění činnosti pedagogického konzultanta v oblasti rozvoje inkluzívního vzdělávání přímo v prostředí školy (MŠ, 4ZŠ, SŠ),

-supervize pedagogických pracovníků (MŠ, 4ZŠ, SŠ),

-individulní koučing,

-účast na kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

 4.Řízení projektu

Realizaci a finanční řízení projektu zajišťuje administrativní realizační tým. Odbornou stránku aktivit projektu zajišťuje odborný tým. Pracovníci administrativního týmu jsou kvalifikovaní manažeři, kteří mají dlouholeté zkušenosti s realizací projektů. Odborný tým tvoří pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci se zkušenostmi práce s cílovou skupinou.

Konkrétní činnosti této aktivity:

-naplnění cílů projektu,

-projektové řízení (realizace aktivity, harmonogram projektu, zpracování změn projektu a jeho doplnění),

-finanční řízení projektu,

-zajištění publicity projektu,

-sledování správnosti naplňování a vyhodnocování monitorovacích indikátorů projektu,

-předkládání průběžných zpráv,

-komunikace s partnery,

-komunikace s administrátorem apod.